SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

PO.01/YT:05.01.2023/R00
HİT SUİTES

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Politikası, çevresel, sosyal, kültürel,
ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi temelinde;
 Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal,
doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve
değerlendirmeyi,
 Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 Şirket performansını ve kaliteli hizmet verimliliğini artırmayı,
 Çalışanlarının haklarını koruyarak sağlıklı ve güvenli kaliteli iş ortamı sağlamayı,
 Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel
alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemeyi,
 Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmeyi,
 Çevreye duyarlı tedarikçiler ile çalışmayı ve çevresel ürün/hizmet satın almayı,
 Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim
İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemeyi,
 Kültürel mirası korumayı ve faaliyetlerinde tanıtarak en güzel şekliyle yansıtmayı
Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul etmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI –PO.02/R00

İşletmemiz çevreyi korur, kirlenmesini önler,
Çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.
Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu”
  etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı,
  ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar,
  yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız,
  misafirlerimiz, tedarikçilerimizile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve
  performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI- PO.03/R00
Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü
psikolojik, fiziksel, ticari vb. Sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
 Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da
aynı hassasiyeti bekleriz.
 İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini,
duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve
rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve
ilgili projelere destek veririz.
 Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir,
gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI- PO.04/R00
Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için
hedefler belirliyoruz.
Bunun için;
 Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve
uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma
ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları
gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 Hedefler koyar, çalışanlarımızın da
katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve
sonuçlar yaratmak üzere işbirliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız,
ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve
bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satınalmaya
ve kullanmaya çalışırız.
 Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımız ayaymayı,
gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir,
alınabilecek önlemleri planlarız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMAPOLİTİKASI- PO.05/R00
Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;
 Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri,
uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına,
avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına,
ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren,
geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan,
hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
Önem verir ve bu bakışaçımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimizile birlikte verimli satın alma
fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI- PO.06/R00
İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
 Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 Kadınların işgücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb.
durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

Call Now Button